Schoolinformatie

 

 

SAMENWERKEN MET EXTRENE SPECIALISTEN

Het VMBO Trivium College werkt samen met de volgende externe specialisten: 

KENTALIS

Sinds augustus 2012 werken Kentalis (cluster 2) en het VMBO Trivium College samen om leerlingen met spraak-taalproblematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Ambulant begeleiders van Kentalis ondersteunen de leerlingen en docenten. 

DE BRUGFUNCTIONARIS

De brugfunctionaris is er om een brug te slaan tussen de school, thuis, het wijkteam en diverse organisaties. Hij onderzoekt wat nodig is om het probleem op te lossen en legt zo nodig de verbinding naar jeugdhulp. De brugfunctionaris werkt vanuit het schoolsysteem en kan ouder(s)/verzorger(s) benaderen zonder dat zij zelf een ondersteuningsvraag hebben. 

De brugfunctionaris is wekelijks op school. U kunt ook zelf contact zoeken met hem via
de website: schoolinformatie > begeleiding-ondersteuning > Samenwerking-externe-specialisten. 

DE KLEINE PRINS 

De Kleine Prins is voor leerlingen met een lichamelijke beperking of voor leerlingen die langdurig ziek zijn. Ambulant begeleiders van De Kleine Prins kunnen de leerlingen en docenten begeleiden (cluster 3 arrangement). 

GGD  

In leerjaar 2 en 4 worden er preventieve gezondheidsonderzoeken afgenomen door de jeugdarts en schoolverpleegkundige. Ook schakelen we de jeugdarts en schoolverpleegkundige in bij opvallend ziekteverzuim.

VERWIJSINDEX

Het Trivium College is aangesloten op de landelijke Verwijsindex (regio Eemland). De Verwijsindex is een systeem waarin scholen, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld.
Het komt voor dat er meerdere professionals aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen.