Schoolinformatie

 

 

Ons onderwijs

VMBO Trivium College wil een open en zorgzaam klimaat scheppen waarbij leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en richten ons naast de beroepsgerichte opleiding op de ontwikkeling van zowel kennis, studievaardigheden, groei naar zelfstandigheid als creativiteit.

Missie 

We bereiden leerlingen voor op een goede start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de arbeidsmarkt.  We begeleiden hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat zij hun weg kunnen vinden in de samenleving.

We doen dit in een open en zorgzaam leef- en leerklimaat, waarin leerlingen individuele aandacht en begeleiding krijgen en leerlingen en medewerkers zich vertrouwd en veilig voelen.

Kernwaarden van het Trivium College zijn samenwerking, erkenning en ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en verdraagzaamheid

Visie

Om actief en zinvol te kunnen participeren in de hedendaagse samenleving zijn naast kennis en vaardigheden, ook waarden en normen en competenties, zoals samenwerken en omgaan met verschillen en veranderingen, belangrijk.

Om ons onderwijs te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, streven we ernaar dat het plaatsvindt in een actuele, maatschappelijke en betekenisvolle context.

We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen voor wat betreft leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijk functioneren en zo hun talenten optimaal te ontwikkelen. Onderwijs en begeleiding zijn zo ingericht dat leerlingen in toenemende mate medeverantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Om leerlingen te stimuleren actief en zelfverantwoordelijk te werken aan hun ontwikkeling, passen we activerende werkvormen toe in een inspirerende, motiverende en uitdagende leeromgeving.

Loopbaanleren en reflectie op het eigen functioneren geven leerlingen inzicht in het eigen kunnen en in hun toekomstmogelijkheden.

Het onderwijs sluit aan bij talenten, behoeften en wensen van iedere leerling. Docenten zijn hiertoe pedagogisch en didactisch competent en kunnen omgaan met verschillen in onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Docenten reflecteren op hun werk en ontwikkelen hun professionaliteit voortdurend.

Onderwijs en opvoeding zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Daarom betrekken we ouders actief bij de schoolloopbaan van hun kind.